Posted On 20 December 2013 By In Acte And 8505 Views

Cartea Tehnică a Construcţiei

ÎNTOCMIREA  CĂRŢII  TEHNICE  A  CONSTRUCŢIEI

Cartea  tehnică  a  construcţiei  este obligatorie pentru orice tip de clădire şi reuneşte  ansamblul  documentelor  tehnice referitoare  la  proiectarea,  execuţia,  recepţia,  exploatarea  şi  urmărirea  comportării  în timp  a  construcţiei  şi  instalaţiilor  aferente  acesteia.   Aceasta trebuie  să  cuprindă  toate  datele  şi  informaţiile  necesare  pentru  identificarea  şi determinarea stării tehnice a construcţiei respective şi a  evoluţiei  ei  în  timp.

Cartea  tehnică  a  construcţiei  se definitivează înainte de recepţia finală, iar după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar. Ea se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor. Modul de elaborare a Cărtii tehnice a construcţiei este stipulat in Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii, şi în Normele de întocmire a Cărtii tehnice a construcţiilor Anexa nr. 6 din HG nr. 273/1994, privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora.

CUPRINSUL  CĂRŢII  TEHNICE  A  CONSTRUCŢIEI conform  Anexei  nr.  6  din  HG 273/1994  care aprobă  “Regulamentul  de  recepţie  a  lucrărilor  de  construcţii  şi instalaţii  aferente   acestora”,  este  următorul:

Capitolul  “A” Documentaţia privind  proiectarea :

 • acte  referitoare  la  tema  de  proiectare  şi  amplasare a  construcţiei;
 • avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
 • documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei prin  dispoziţii  de şantier sau  proiecte  modificatoare);
 • breviarele  de  calcul  pe  specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);
 • indicarea  distinctă  a  diferenţelor  fată  de proiectele  tehnice  şi  detaliile  de  execuţie  initiale,  cu  precizarea  cauzelor  care   au  condus  la  aceste  diferenţe;
 • caietele  de  sarcini  privind  execuţia  lucrărilor.

Capitolul  “B”  Documentaţia  privind  execuţia:

 • autorizaţia  de  construire  (  inclusiv planurile-anexă  vizate  spre neschimbare);
 • procesele  verbale  de  recepţie  a  terenului  de  fundare,  a  fundaţiilor,  a  structurii de  rezistenţă  şi a  lucrărilor  ascunse,  procesele  verbale  de  admitere  a  fazelor  determinante ale execuţiei;

În  situaţia  când  execuţia  lucrărilor  de  construire  nu  a  fost  urmărită  de  un  diriginte  de  şantier  atestat  şi  nu s-au încheiat procesele  verbale  pentru  fazele  determinante  şi  lucrurile  ascunse,  comisia pentru  recepţia  lucrărilor  va  solicita  elaborare  unei  expertize  tehnice  care  să  ateste  calitatea  execuţiei;  după  caz  expertiza  tehnică  va  preciza  soluţiile  de  remediere  care  se  impun  şi   va  cuprinde procesele  verbale  care  să  certifice  executare  întocmai  a  acestora;

 • înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (condica  de  betoane,  rezultatul  încercărilor  de  rezistenţă,  ale betoanelor,  certificatele   de  calitate  pentru  materialele  puse  în  operă,  registrul  proceselor  verbale  de   lucrări  ascunse,  notele  de  constatare, ale  autorităţilor  de  control, registrul  de  dispoziţii  şi  note  de  şantier,
 •  jurnalul  principalelor  evenimente  (  inundaţii,  seisme,  temperaturi  excesive,  etc.),  caietele  de  ataşament  s.a.
 • procesele  verbale  privind  montarea  instalaţiilor  de  măsurare    prevăzute prin proiectul de urmărire în timp a comportării construcţiei, inclusiv citirile iniţiale de la care încep măsurătorile(dacă este cazul).
 • expertiza tehnică,verificări de teren sau cercetări suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greşeli tehnice (dacă este cazul);

Capitolul ”C” Documentaţia privind recepţia lucrărilor executate:

 • procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi cel final, precum şi alte acte anexate acestora – pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei;
 • alte acte încheiate ca urmare a cererilor comisiilor de recepţie privind verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora şi a modului de rezolvare.

Capitolul ”D” Documentaţia privind urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp:

 • prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, lista prescripţiilor tehnice de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;
 • proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;
 • actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);
 • proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;
 • procesul-verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar, dacă este cazul;
 • referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;
 • procese verbale de predare-primire a construcţiei la schimbarea proprietarului;
 • jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în cuprins în Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor.

Pentru obiectele de construcţie clădiri de locuit până la două niveluri şi anexe gospodăreşti, cât şi pentru cele de mică importanţă cum ar fi: garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcţiei se rezumă la autorizaţia de construire, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, precum şi alte evenimente deosebite în viaţa construcţiei.

Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

MODUL DE ÎNTOCMIRE, FOLOSIRE ŞI PĂSTRARE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI

Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.

Pentru construcţiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectivelor executate, cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

 • proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorul, pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor, documentaţia prevăzută la Cap. A şi Cap D;
 • comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii şi de recepţie finală a obiectului de construcţie predau investitorului documentaţia prevăzută la Cap. B, imediat după întocmirea ei;
 • investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele care cad în sarcina proiectantului şi comisiilor de recepţie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la Cap.B), le îndosariază şi întocmeşte centralizatorul după recepţia finală a obiectului de construcţie, investitorul reţine un exemplar complet;
 • investitorul completează cartea tehnică a construcţiei cu jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor.

Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va complete, în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a Normele de intocmire a Cartii tehnice a constructiilor, de către proprietar sau administratorul de imobil, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări – acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

Proprietarul sau administratorul de imobil va asigura activitatea de urmărire a comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administratorul de imobil, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.

Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către:

 • comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţii, cu ocazia recepţiei;
 • organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu, periodic.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.

Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...