Posted On 5 May 2013 By In Legi And 3618 Views

Ordin Nr. 343 din 13 iulie 2010

ORDIN Nr. 343 din 13 iulie 2010


Pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 501 din 20 iulie 2010
Avand in vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006,
in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007, cu modificarile ulterioare, si al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Norma tehnica prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. -In cazul in care din motive bine justificate operatorii economici care exploateaza repartitoare de costuri nu finalizeaza inventarierea suprafetei echivalente termic in subsolurile condominiilor in care sunt montate repartitoare de costuri, pana la inceputul sezonului de incalzire 2010-2011, se admite, numai pentru acest sezon de incalzire, utilizarea in calculele de repartizare a unei cote procentuale aferente partilor comune de 30% din valoarea facturii pentru incalzire in lunile decembrie, ianuarie si februarie si de 50% din valoarea facturii in celelalte luni in care se furnizeaza agent termic pentru incalzire.
Art. 3. – Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum, este admisa numai in sezonul de incalzire 2010-2011.
Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice,
Mircea Leontin Matei

ANEXA
NORMA TEHNICA
privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art.1. – (1) Prevederile prezentei norme tehnice se aplica in condominiile care sunt alimentate cu energie termica in sistem centralizat, avand instalatiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scari a acestuia, daca sunt indeplinite conditiile de montare si utilizare a repartitoarelor de costuri prevazute in actele normative in vigoare.
(2) Prezenta norma tehnica se aplica si la repartizarea consumurilor de energie termica inglobata in apa calda, energie termica pentru incalzire si combustibil utilizat in condominiile care au centrale termice locale.
(3) Contoarele de energie termica individuale montate la nivel de apartament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.
(4) Montarea si/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termica la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare ANRSC.
(5) Repartizarea costurilor pentru incalzire utilizand indicatiile repartitoarelor de costuri efectuate de catre persoane fizice sau juridice neautorizate atrage nulitatea de drept a repartizarii, respectiv a cotelor de incalzire ce revin proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie si nu constituie o baza legala pentru determinarea consumului in vederea stabilirii cuantumului ajutorului lunar pentru incalzire acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul in care repartizarea s-a facut cu incalcarea dispozitiilor in vigoare, cuantumul ajutorului lunar pentru incalzire se face pe baza unei repartizari care nu tine cont indicatiile repartitoarelor de costuri pentru incalzire.
(7) Daca in perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri nu mai este indeplinit procentul de contorizare stabilit de actele normative in vigoare, ca urmare a renuntarii unor proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, aceste spatii sunt considerate fara repartitoare, unitatile de consum alocate pentru aceste spatii calculandu-se conform prevederilor prezentei norme tehnice.
Art. 2. – Prezenta norma tehnica a fost elaborata pe baza urmatoarelor principii:
a) asigurarea unei repartizari echitabile a energiei termice inregistrate de contorul de la bransament intre proprietarii din condominiu;
b) „beneficiarul plateste” – proprietarul care beneficiaza direct ori indirect, individual sau colectiv de energia termica consumata in condominiu trebuie sa participe cu o cota-parte la achitarea acesteia;
c) protectiei consumatorilor din condominiu;
d) raspunderii la cerintele si necesitatile de interes si utilitate publica;
e) utilizarii eficiente a resurselor energetice;
f) transparentei modului de repartizare a energiei termice intre proprietarii condominiului.
Art. 3. -In sensul prezentei norme tehnice, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. agent termic sau purtator de energie termica – fluidul utilizat pentru acumularea, transportul si transferul energiei termice;
2. apartament – partea dintr-un condominiu destinata locuirii, in regim de proprietate individuala, care, impreuna cu cota-parte din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara;
3. apa calda – apa incalzita in instalatiile furnizorului de energie termica utilizata in circuit deschis in scopuri gospodaresti sau igienico-sanitare;
4. autoritate de reglementare competenta – ANRSC – institutie publica de interes national;
5. autorizatie – actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
6. bransament – partea din reteaua de distributie, care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri;
7. bransament termic – partea din reteaua publica de distributie a agentului termic care face legatura dintre reteaua publica si reteaua interioara a unui utilizator de energie termica;
8. coloana de distributie – conducta apartinand retelei de distributie interioare a energiei termice care alimenteaza corpurile de incalzire, fiind amplasata pe proprietatea individuala sau comuna;
9. coloana de incalzire – conducta apartinand retelei de distributie interioare a energiei termice, proiectata si montata in vederea asigurarii incalzirii incintelor apartinand proprietatii individuale sau comune;
10. condominiu – imobil, bloc de locuinte, cladire – proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;
11. contor de bransament – mijloc de masurare, supus controlului metrologic, montat la bransament, la limita proprietatii utilizatorului, utilizat la facturarea cantitatilor furnizate, pe baza inregistrarilor acestuia;
12. contor de apartament – contorul de energie termica montat la nivel de apartament, utilizat ca repartitor de costuri in cadrul unui condominiu;
13. factor de amplasare – marime adimensionala utilizata la repartizarea costurilor pe baza inregistrarii repartitoarelor de costuri ale caldurii, determinata in functie de:
a) amplasarea incintelor fata de punctele cardinale;
b) amplasarea incintelor pe orizontala si verticala condominiului;
14. factor de amplasare ponderat – factorul de amplasare utilizat in cazul folosirii contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament ca repartitoare de costuri;
15. factor de evaluare global – marime adimensionala utilizata la transformarea valorilor afisate de repartitoarele de costuri pentru incalzire intr-o forma adecvata calculului consumului de energie termica in functie de:
a) puterea termica nominala a corpului de incalzire stabilita in conditii de referinta – Kq;
b) modificarea puterii termice a corpului de incalzire in conditiile in care temperatura aerului din incinta este mai mica decat temperatura aerului din conditiile de referinta, in cazul repartitoarelor electronice de costuri cu un singur senzor de masura – KT;
c) diferenta dintre temperatura masurata cu sondele de temperatura si temperatura reala a corpului de incalzire si a aerului, pentru diferite tipuri de suprafete de transfer de caldura – Kc;
16. factor de conversie – marime adimensionala folosita la conversia valorii afisate de un repartitor de costuri pentru incalzire in valori adecvate pentru repartizarea costurilor pentru energia termica, determinat, pentru fiecare combinatie corp de incalzire- repartitor de costuri- incinta, ca produs intre factorul de evaluare global si factorul de amplasare prevazut in anexa nr. 1;
17. factor de recalculare1 – marime adimensionala utilizata pentru recalcularea suprafetei utile a apartamentului luat in calcul la repartizarea energiei termice in cazul in care corpul/corpurile de incalzire este/sunt modificat(e) fata de solutia de proiect, fara ca prin aceasta sa se modifice cota indiviza. Se determina cu relatia:

in care:
SPROET – suprafata echivalenta termic de proiect a corpului de incalzire exprimata in m2;
SMODET- suprafata echivalenta termic modificata a aceluiasi corp de incalzire exprimata in m2;
18. furnizor de energie termica – operatorul care asigura in baza unui contract vanzarea energiei termice catre utilizatori/consumatori si incasarea contravalorii acesteia;
19. instalatii de utilizare a energiei termice – totalitatea instalatiilor si receptoarelor care consuma/utilizeaza energia termica;
20. instalatii de utilizare a apei calde – totalitatea instalatiilor prin care se consuma/utilizeaza apa calda;
21. prestator- persoana juridica autorizata de autoritatea de reglementare competenta, care furnizeaza, monteaza si/sau exploateaza repartitoare de costuri si care raspunde de corectitudinea alegerii, montarii si functionarii acestora, precum si, dupa caz, a repartizarii consumurilor individuale de energie termica;
22. proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara;
23. proprietate comuna – toate partile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
1 Conform recomandarii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor.
24. repartitor de costuri – aparatul ale carui indicatii sunt adimensionale din fabricatie sau sunt considerate ca avand indicatiile exprimate in unitati adimensionale, in cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat utilizarii in cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, in scopul stabilirii:
a) energiei termice consumate de corpul de incalzire pe care acesta este montat;
b) energiei termice continute in apa calda;
25. repartitor comun – repartitor montat pe unul sau mai multe elemente de incalzire apartinand proprietatii comune, utilizat la determinarea prin calcul a consumurilor pentru partile comune si a consumurilor elementelor de incalzire din proprietatea individuala pe care nu se poate monta, din punct de vedere functional, un organ de reglare;
26. repartizare a costurilor – totalitatea activitatilor si actiunilor desfasurate de o persoana juridica autorizata in scopul repartizarii costurilor pe proprietati individuale din imobilele tip condominiu;
27. suprafata utila a apartamentului – suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor, asa cum este inscrisa in actul de proprietate sau in contractul de vanzare-cumparare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu cuprinde: suprafata logiilor si a balcoanelor, daca in acestea nu s-au montat corpuri de incalzire;
28. unitate de calcul- ansamblul format dintr-un contor de energie termica si repartitoarele de costuri aferente, montate in instalatia de utilizare a energiei termice si/sau a apei calde alimentata exclusiv prin acel contor;
29. unitate de consum – marime adimensionala utilizata la stabilirea consumului de energie termica, determinata dupa caz:
a) ca diferenta a indecsilor inregistrati de un repartitor de costuri sau de un contor de energie termica montat la nivel de apartament, corectata, dupa caz, prin aplicarea unor coeficienti de corectie;
b) prin calcul;
c) pe baza de baremuri.

CAPITOLUL II
Repartizarea consumurilor de incalzire
Art. 4. – Cantitatea de energie termica repartizata fiecarui proprietar se stabileste ca suma intre consumul individual si cota-parte din consumul comun dintr-o unitate de calcul.
Art. 5. – (1) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri se trec intr-un tabel care va cuprinde datele prevazute la art. 25 alin. (3), cu exceptia, in cazul citirii de la distanta, a celor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. g) si h).
(2) Prestatorul are obligatia de a centraliza datele si de a face verificari privind corectitudinea datelor citite cel putin trimestrial, dar obligatoriu cu ocazia verificarii anuale a repartitoarelor de costuri. In cazul in care in urma verificarii datelor se constata ca acestea nu corespund realitatii, prestatorul va recalcula repartizarea, cheltuielile legate de recalculare recuperandu-se de la asociatia de proprietari/locatari.
(3) Apartamentul sau spatiul cu alta destinatie este considerat fara repartitoare de costuri in urmatoarele cazuri:
a) cand nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) cand proprietarul renunta la repartitoarele de costuri;
c) cand se constata violarea sigiliilor aplicate repartitoarelor sau robinetelor, modificarea ori inlocuirea corpului de incalzire, modificarea pozitiei de montare a repartitorului de costuri sau orice alte actiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor inregistrate de repartitorul de costuri. Consumul pe perioada dintre verificarea anterioara si cea curenta se recalculeaza conform prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a), in care coeficientul kNC are valoarea de 1,35 pentru apartamente si 3 pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta.
Recalcularea nu are ca efect stingerea obligatiilor care au luat nastere anterior momentului recalcularii;
d) dupa implinirea a 3 luni in care proprietarul nu permite citirea si/sau verificarea repartitoarelor. Consumul pe aceasta perioada se recalculeaza pe cheltuiala proprietarului;
e) cand proprietarul refuza inlocuirea repartitorului de costuri in cazul in care acesta s-a defectat sau inregistreaza valori ale caror erori de masura le depasesc pe cele admise de producator.
(4) Daca la verificarea anuala a repartitoarelor, efectuata de prestator, sau la orice verificare efectuata in perioada de incalzire se constata deficiente in functionarea repartitorului, care nu se datoreaza unei interventii neautorizate, unitatile de consum necorectate aferente acestui repartitor se iau ca medie a unitatilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare si cea curenta, la care se aplica factorul de conversie pentru corpul de incalzire in cauza. In cazul in care proprietarul/utilizatorul refuza inlocuirea repartitorului, se aplica prevederile alin. (3) lit. e).
Art. 6. – (1) Daca proprietarul apartamentului sau al spatiului cu alta destinatie nu poate asigura accesul pentru citirea repartitoarelor in perioada stabilita pentru prelevarea datelor, unitatile de consum aferente repartitoarelor din acea proprietate se iau ca fiind cele corespunzatoare unei citiri anterioare, unei perioade similare sau cum s-a convenit in contract, urmand ca regularizarea sa se faca luna urmatoare sau cu ocazia verificarii anuale prin citirea memoriei repartitorului si recalcularea repartizarii pentru fiecare luna in parte pentru care s-au aproximat consumurile. Repartitoarele de costuri aflate in exploatare trebuie sa aiba posibilitati de memorare a datelor lunare pe o perioada de minimum 12 luni.
(2) La estimarea consumului, unitatile de consum alocate fiecarui spatiu in conditiile alin. (1) trebuie alese astfel incat la calculul de repartizare consumul de energie termica specific unei unitati de consum (Kcal/unitate) sa fie aproximativ egal cu cel dintr-o luna in care nu au existat unitati de consum estimate. Costurile legate de regularizari se suporta conform clauzelor contractuale.
Art. 7. – (1) Montarea si/sau exploatarea repartitoarelor de costuri aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta se realizeaza de acelasi prestator care efectueaza montajul, respectiv exploatarea celorlalte repartitoare de costuri pentru incalzire din unitatea de calcul.
(2) Exploatarea repartitoarelor de costuri pentru incalzire se poate realiza si de catre un alt titular de autorizatie decat cel cu care este incheiat contractul, in cazul in care titularului i-a fost suspendata sau retrasa autorizatia. Preluarea obligatiilor contractuale, temporar sau definitiv, poate fi facuta numai de catre un prestator desemnat de autoritatea competenta.
(3) Determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire din apartamente, din cele cu alta destinatie si din spatiile comune, a coloanelor de distributie si incalzire, precum si a conductelor de distributie ce se gasesc in aval de contor este obligatia prestatorului, care va folosi datele din cartea tehnica a constructiei, relevee in teren, precum si calcule de verificare conform normativelor aplicabile, dupa caz.
(4) Starea, materialul, grosimea si modul de izolare a conductelor si coloanelor din reteaua de distributie interioara se stabilesc de catre prestator impreuna cu asociatia de proprietari/locatari.
(5) Suprafata echivalenta termic a conductelor de distributie, asa cum acestea se regasesc in teren cu sau fara izolatie termica, a coloanelor si a tuturor corpurilor de incalzire se determina de prestatorul care exploateaza sistemele de repartizare a costurilor.
SECTIUNEA 1
Stabilirea si repartizarea consumurilor comune de energie termica pentru incalzire in cazul distributiei verticale
Art. 8. – (1) Cantitatea de energie termica aferenta consumului comun dintr-un condominiu se stabileste proportional cu indicatiile unuia sau mai multor repartitoare comune.
(2) Numarul total de unitati de consum aferent partilor comune se determina cu relatia:

in care:
nPC – numarul de unitati aferente partilor comune;
Kq rc – factorul de evaluare cu puterea termica corespunzatoare suprafetei echivalente termic SpJ.;
nRPC- numarul de unitati inregistrat de repartitorul comun montat in instalatia aferenta partilor comune;
Kc pc – factorul de evaluare de cuplaj termic aferent corpului de incalzire, coloanei sau conductei apartinand instalatiei de distributie comune pe care s-a montat repartitorul de costuri comun.
(3) Suprafata echivalenta termic S*£ se calculeaza cu relatia:

in care:
S pc cc – suprafata echivalenta termic totala a corpurilor de incalzire aflate in proprietatea comuna (casa scarii, uscatorii, spalatorii, boxe etc);
S pc cd – suprafata echivalenta termic totala a conductelor de distributie, izolate sau neizolate, cuprinse intre contorul de energie termica si coloanele de distributie;
Spc cl – suprafata echivalenta termic a tuturor coloanelor de distributie din condominiu care traverseaza spatiile comune. Nu se iau in considerare coloanele care trec prin proprietatile individuale si nici conductele de aerisire.
(4) Cu exceptia cazurilor in care repartitorul comun se monteaza pe un corp de incalzire, acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distributie strabatuta de agentul termic care intra in condominiu reprezentand conducta de tur.
(5) Cheltuielile necesare montarii si exploatarii repartitorului comun se suporta de toti proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care sunt deconectati de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica, proportional cu cota indiviza.
Art. 9. – Cantitatea de energie termica aferenta consumului comun in imobilele de tip condominiu, indiferent daca pentru individualizarea costurilor se utilizeaza repartitoare de costuri sau contoare de energie termica individuale la nivel de apartament, se repartizeaza proportional cu cota indiviza si se achita de toti proprietarii din cadrul condominiului, indiferent daca sunt sau nu racordati la sistemul centralizat de distributie a energiei termice.
Art. 10. – Cota procentuala din cantitatea totala de energie termica pentru incalzire aferenta partilor comune se determina cu relatia:

in care:
nPC – numarul de unitati de consum alocate partilor comune, determinate conform art. 8 alin. (2);
niCAL – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de incalzire, determinate conform art. 14;
nicl – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” determinate conform art. 15 lit. a) sau b), pentru apartamentele situate pe aceeasi verticala, la care incalzirea se asigura prin coloane de incalzire indiferent daca la apartamentul situat la parter si/sau la ultimul etaj incalzirea se realizeaza printr-un corp de incalzire sau coloane de incalzire;
niCD – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloane de distributie, determinate conform art. 16 alin. (3);
niNC – numarul total de unitati de consum alocate corpurilor de incalzire din spatiul „i”, care se gaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (3), se face conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz;

SECTIUNEA a 2-a
Repartizarea consumurilor comune de energie termica pentru incalzire in cazul distributiei orizontale

Art. 11. – Cantitatea de energie termica aferenta consumului comun se stabileste ca diferenta intre cantitatea totala de energie termica determinata pe baza contorului de bransament si suma indicatiilor contoarelor de energie termica individuale montate la nivel de apartament si se calculeaza cu relatia:

in care:
Qtpc – cantitatea totala de energie termica aferenta partii comune, exprimata in MWh;
Qtot- cantitatea totala de energie termica inregistrata de contorul de energie termica montat la bransamentul termic, exprimata in MWh;
Qi – cantitatea de energie termica inregistrata de contorul individual de energie aferent apartamentului sau spatiului cu alta destinatie „i” din totalul de „n” spatii din cadrul unitatii de calcul, exprimata in MWh.
Art. 12. – Repartizarea energiei termice aferente partilor comune se efectueaza proportional cu cota indiviza conform art. 23 alin. (1).
SECtIUNEA a 3-a
Determinarea si repartizarea consumurilor individuale de energie termica pentru incalzire in cazul distributiei verticale
Art. 13. – Repartizarea cantitatii totale de energie termica intr-o unitate de calcul fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie aflat in proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se realizeaza proportional cu numarul de unitati de consum determinate in functie de indicatiile repartitoarelor de costuri si/sau calculate pentru acele instalatii pe care nu sunt montate repartitoare de costuri.
Art. 14. – Numarul total de unitati de consum aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie care are montate repartitoare de costuri se determina cu relatia:

in care:
niCAL – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are repartitoare de costuri pentru incalzire;
nCAL – numarul de unitati de consum indicate de repartitorul de costuri montat pe corpul de incalzire din incinta „j”;
Kc CAL – factorul de evaluare a cuplajului termic ce caracterizeaza repartitorul si corpul de incalzire, din incinta „j”, pe care acesta este montat;
Kja – factorul de amplasare aferent incintei „j” in care este amplasat corpul de incalzire. Factorul de amplasare are valoarea unu in cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice in scop lucrativ ori pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, indiferent de detinator sau utilizator;
Kiqcal – factorul de evaluare cu puterea termica a corpului de incalzire amplasat in incinta „j”, pe care este montat repartitorul;
i- numarul apartamentului care are repartitoare de costuri;
j- numarul spatiului din apartamentul „i” care are repartitor de costuri montat pe corpul de incalzire.
Art. 15. – Numarul total de unitati de consum aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, de pe aceeasi verticala in care rolul corpurilor de incalzire este asigurat de coloane de incalzire, cum ar fi bai, bucatarii, WC de serviciu sau altele asemenea, se determina astfel:
a) in cazul in care la parter si/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de incalzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru incalzire, cu relatia:

in care:
nici- numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are coloane de incalzire, respectiv corp de incalzire;
j- numarul spatiului din apartamentul „i” care are coloane de incalzire sau, dupa caz, corp de incalzire;
nUE- numarul de unitati de consum indicate de repartitorul montat pe corpul de incalzire aflat la parter sau ultimul etaj;
KQ CI – factorul de evaluare aferent puterii termice corespunzatoare suprafetei echivalente termic a coloanelor de incalzire, respectiv a corpului de incalzire, amplasat in incinta „j”, pe care este montat repartitorul;
Ka – factorul de amplasare aferent incaperii „j” in care se afla coloanele de incalzire. Factorul de amplasare are valoarea unu pentru apartamentele utilizate de persoane juridice pentru activitati specifice operatorilor economici ori pentru spatiile cu alta destinatie, indiferent de detinator sau utilizator;
Kc ue – factorul de evaluare Kc aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de incalzire;
b) in cazul in care pe verticala respectiva nu exista un corp de incalzire la parter sau la ultimul etaj ori daca acesta exista si nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relatia:

in care:
KQ CI – factorul de evaluare cu puterea termica aferenta suprafetei echivalente termic a coloanelor de incalzire sau a corpului de incalzire din incaperea „j”;
nRPC si KC pc au semnificatiile de la art. 8 alin. (2);
numarul apartamentului care are spatii cu coloane de incalzire sau corp de incalzire la parter ori ultimul etaj;
j- numarul spatiului din apartamentul „i” care are coloane de incalzire sau corp de incalzire.
Art. 16. – (1) Cantitatea de energie termica aferenta consumului individual, provenita din aportul de caldura adus de coloanele de distributie ce traverseaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie, se repartizeaza proportional cu numarul de unitati de consum alocate acestora.
(2) Alocarea unitatilor de consum se realizeaza proportional cu indicatiile repartitorului comun si cu suprafata echivalenta termic a coloanelor de distributie tur si retur, asa cum acestea se regasesc in teren, cu sau fara izolatie, aplicandu-se factorii de amplasare.
(3) Numarul total de unitati de consum aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie strabatut de coloane de distributie se determina cu relatia:

in care:
niCD- numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloanele de distributie;
KjQ CD – factorul de evaluare cu puterea termica aferenta suprafetei echivalente termic a coloanelor din incaperea „j”;
nrpc si KC PC au semnificatiile de la art. 8 alin. (2);
Ka – are semnificatia si se aplica in conditiile stabilite la art. 15 lit. a);
i – numarul apartamentului prin care trec coloanele de distributie;
j – numarul spatiului din apartamentul „i” prin care trec coloanele de distributie.
(4) In cazul apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie in care coloanele de distributie sunt utilizate numai pentru aerisirea instalatiei fara ca prin acestea sa circule, in mod normal, agent termic pentru incalzire, numarul de unitati de consum alocate acestor coloane, conform alin. (3), este zero.
Art. 17. – (1) Numarul total de unitati de consum aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, alimentat din reteaua interna de distributie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fara repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determina proportional cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire din spatiul fara repartitoare ori, in lipsa acesteia, cu suprafata utila a apartamentului. Unitatile de consum alocate se corecteaza cu factorii de amplasare.
(2) Calculul numarului de unitati alocate apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie se face astfel:
a) in cazul in care se cunoaste suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire montate, numarul de unitati de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, cu relatia:

in care:
niNC – numarul de unitati de consum alocate pentru corpurile de incalzire din spatiului „i” care nu are montate repartitoare de costuri;
Rmax – valoarea cea mai mare a raportului dintre numarul de unitati de consum inregistrate de un repartitor de costuri din unitatea de calcul, corectate cu factorii Kq si Kc aferenti, si suprafata echivalenta termic a corpului de incalzire pe care este montat acest repartitor, exprimata in unitati de consum/m2;
SETj – suprafata echivalenta termic aferenta corpului de incalzire „j” din spatiul fara repartitoare de costuri „i”, exprimata in m2;
KJa – factorul de amplasare aferent incaperii in care se afla corpul de incalzire „j” din spatiul fara repartitoare de costuri „i”. Valoarea factorului de amplasare in cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice in scop lucrativ sau pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, indiferent de detinator sau utilizator, este unu;
Knc – coeficient de corectie avand valoarea 1,1 pentru apartamente si 1,3 pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta;
i- numarul apartamentului care nu are montate repartitoare de costuri;
b) in cazul in care nu se cunoaste suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire montate si prestatorul poate face dovada ca inventarierea corpurilor de incalzire nu se datoreaza culpei sale, numarul de unitati de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, cu relatia:

in care:
KNC – coeficient de corectie, avand valoarea de 1,1 pentru apartamente si 1,3 pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta;
Rmaxj – cea mai mare valoare a raportului dintre numarul de unitati de consum, corectate cu factorul de conversie, inregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul unui apartament „j”, si suprafata utila a acelui spatiu, exprimata in unitati de consum/m2;
Siu – suprafata utila a apartamentului „i”, exprimata in m2;
c) in cazul in care nu se cunoaste suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire montate si prestatorul nu poate face dovada ca inventarierea corpurilor de incalzire nu se datoreaza culpei sale, numarul de unitati de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, cu relatia:

in care:
k- coeficientul de corectie, avand valoarea de 1,35 pentru apartamente si 3 pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta;
Rmaxj- cea mai mare valoare a raportului dintre numarul de unitati de consum, corectat cu factorul de conversie, inregistrat de un repartitor de costuri din cadrul unui apartament „j”, si suprafata utila a spatiului in care este montat, exprimata in unitati de consum/m2;
Kjrec – factorul de recalculare aferent apartamentului „j” care a inregistrat cel mai mare raport unitati de consum/suprafata utila, asa cum acesta este definit la art. 3 pct. 17;
Siu – suprafata utila a apartamentului „i”, exprimata in m2.
Art. 18. – Numarul total de unitati de consum aferente unui apartament sau spatiu cu alta destinatie se determina cu relatia:

in care:
niCAL – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de incalzire, determinat conform art. 14;
niNC – numarul total de unitati de consum alocate corpurilor de incalzire din spatiul „i” care nu are montate repartitoare de costuri, determinat conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), dupa caz;
niCI- numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are in loc de corpuri de incalzire coloane de incalzire sau corp de incalzire montat la parter ori la ultimul etaj si este amplasat pe aceeasi verticala a condominiului, determinat conform art. 15 lit. a) sau b), dupa caz;
niCD – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” prin care trec coloane de distributie, determinat conform art. 16 alin. (3).
Art. 19. – (1) Cantitatea totala de energie termica pentru incalzire ce revine fiecarui proprietar se calculeaza cu relatia:

in care:
Qipc – cantitatea de energie termica aferenta partilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului sau spatiului cu alta destinatie, calculata conform alin. (2), exprimata in MWh;
Qiind – cantitatea de energie termica consumata in apartament sau in spatiul cu alta destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, calculata conform alin. (3), exprimata in MWh.
(2) Cota-parte din cantitatea totala de energie termica aferenta partilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu alta destinatie, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, se determina cu relatia:

in care:
KPC – cota procentuala din cantitatea totala de energie termica aferenta consumului comun, stabilita conform art. 10;
Qtof- cantitatea totala de energie termica pentru incalzire, aferenta unitatii de calcul, conform facturii furnizorului, exprimata in MWh;
Zi – cota indiviza aferenta apartamentului sau spatiului cu alta destinatie „i”;
Qipc – cantitatea de energie termica aferenta partilor comune, ce revine proprietarului ori utilizatorului apartamentului sau spatiului cu alta destinatie, exprimata in MWh.

(3) Cantitatea de energie termica consumata in apartamentul sau spatiul cu alta destinatie, ce revine proprietarului ori utilizatorului acestui spatiu, se determina cu relatia:

in care:
KPC si Qtot au semnificatiile de la alin. (2);
niT0T – se calculeaza conform art. 18.

SECTIUNEA a 4-a
Stabilirea si repartizarea consumurilor individuale de energie termica pentru incalzire in cazul distributiei orizontale
Art. 20. – (1) Determinarea cantitatilor de energie termica pentru incalzire in cazul distributiei pe orizontala prin intermediul contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament se poate realiza numai daca toti proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie din condominiu au montate astfel de contoare.
(2) Se interzice repartizarea cantitatilor de energie termica in cazul in care numai o parte din proprietari au montate contoare de energie termica la nivel de apartament sau daca in condominiu sunt montate repartitoare de costuri de caldura.
(3) Consumurile inregistrate de contoarele de energie termica individuale montate la nivel de apartament nu pot face obiectul contractului de furnizare a energiei termice, acestea fiind utilizate ca repartitoare de costuri. Prestatorul autorizat pentru montarea contoarelor de energie termica utilizate ca repartitoare de costuri are obligatia, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei de montare, sa informeze in scris proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie despre aceasta situatie.
Art. 21. – Valorile masurate de contoarele de energie termica montate la nivel de apartament se iau in calcul fara a tine cont de unitatile de masura, cu exceptia calcularii consumului aferent partilor comune conform prevederilor art. 11.
Art. 22. – (1) Consumul individual aferent apartamentelor se repartizeaza proportional cu indicatiile contoarelor de energie termica montate la nivel de apartament, la care se aplica factorul de amplasare ponderat, calculat cu relatia:

in care:
Kia – factorul de amplasare aferent incintei „i” in care este montat corpul de incalzire. Valoarea factorului de amplasare in cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice in scop lucrativ ori pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, indiferent de detinator sau utilizator, este unu;
Si, – suprafata camerei „i” in care este montat corpul de incalzire, exprimata in m2.
(2) Numarul de unitati de consum alocate fiecarui apartament aflat in proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice, dotat cu contoare de energie termica pentru incalzire, se determina cu relatia:

in care:
niAP – numarul de unitati de consum aferente apartamentului sau spatiului cu alta destinatie „i” pe baza carora se realizeaza repartizarea;
niCON – numarul de unitati de consum indicate de contorul de energie termica individual montat la nivel de apartament ori spatiu cu alta destinatie, aflat in proprietatea sau utilizarea unei persoane fizice ori juridice.
Art. 23. – (1) Cota-parte din cantitatea totala de energie termica aferenta partilor comune, ce revine proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu alta destinatie, persoane fizice sau juridice, se determina cu relatia:

in care:
QiPC – cantitatea de energie termica aferenta partilor comune ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spatiului cu alta destinatie, exprimata in MWh;
Qtpc – are semnificatia de la art. 11;
Zi – cota indiviza aferenta spatiului „i”.
(2) Cota-parte din cantitatea totala utilizata pentru incalzirea apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie aflate in proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice se determina cu relatia:

in care:
Qtot – cantitatea totala de energie termica masurata de contorul de energie termica aferent unitatii de calcul, exprimata in MWh.
(3) Cantitatea totala de energie termica ce se repartizeaza apartamentului sau spatiului cu alta destinatie se determina cu relatia:

in care:
QiPC si QiIND se calculeaza conform relatiilor de la alin. (1), respectiv (2).

CAPITOLUL III
Repartizarea energiei termice inglobate in apa calda de consum
Art. 24. – Cantitatea de energie termica inglobata in apa calda de consum, ce se repartizeaza fiecarui proprietar, se stabileste ca suma intre cota-parte din consumul comun si cel individual aferent unitatii de calcul.
Art. 25. – (1) Citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru apa calda se face de reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari sau de prestator, impreuna cu proprietarul apartamentului ori spatiului cu alta destinatie, concomitent cu citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru apa calda montate in instalatiile comune de utilizare.
(2) Citirea indecsilor se efectueaza cu 3 zecimale. Unitatile de consum corespund valorii cifrei celei mai nesemnificative a decadei marcate cu culoare neagra sau a cadranului cu factorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei marcati cu culoare rosie, pozitionati dupa semnul de virgula sau pe cadranele cu factorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.
(3) Valorile citite la fiecare repartitor se trec intr-un tabel care va cuprinde:
a) data;
b) numarul apartamentului sau denumirea spatiului comun;
c) numele proprietarului;
d) seria repartitorului;
e) locul de montaj al repartitorului;
f) valorile indecsilor;
g) starea sigiliilor personalizate de unica folosinta;
h) semnatura de confirmare a proprietarului/utilizatorului.
(4) In cazul in care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri pentru apa calda se realizeaza de la distanta, nu este necesara intocmirea tabelului prevazut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spatiului cu alta destinatie fiind instiintat in prealabil asupra zilei in care se efectueaza citirea.
(5) Periodic se vor face verificari privind starea instalatiei sanitare interioare la apartamentele si spatiile cu alta destinatie, astfel incat sa nu existe pierderi de apa la instalatiile de utilizare.
Art. 26. – (1) Citirea se poate realiza si numai de catre proprietar, dar in aceeasi zi in care se fac si restul citirilor, caz in care reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligatia de a centraliza datele si de a face verificari cel putin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.
(2) Apartamentul sau spatiul cu alta destinatie este considerat fara repartitoare de costuri pentru apa calda atunci cand:
a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apa calda;
b) proprietarul renunta la repartitoarele de costuri pentru apa calda;
c) se constata violarea sigiliilor chiar si numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apa calda. Perioada considerata ca fiind fara repartitor este de la verificarea anterioara si pana la punerea in functiune a repartitorului, iar consumul pe aceasta perioada se recalculeaza pe cheltuiala proprietarului, luand in calcul un numar de unitati de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3);
d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea si/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apa calda; consumul pentru aceasta perioada se recalculeaza conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului;
e) proprietarul refuza inlocuirea repartitorului de costuri pentru apa calda in cazul in care acesta s-a defectat sau inregistreaza valori a caror erori de masura depasesc clasa de exactitate a repartitorului;
f) consumul de apa calda este sub cantitatea zilnica/locuitor stabilita de Ministerul Sanatatii pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii hranei.
Art. 27. – Daca din motive intemeiate proprietarul apartamentului nu poate efectua citirea sau nu poate asigura accesul in perioada stabilita pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda, se ia in considerare consumul aferent citirii anterioare ori unei perioade similare, urmand ca regularizarea sa se faca luna urmatoare sau la o data stabilita de comitetul executiv al asociatiei, in functie de situatia concreta existenta.
Art. 28. – (1) in cazul in care apa calda este utilizata in spatiile cu destinatie de spalatorie special amenajate in acest sens, asociatia de proprietari/locatari, prin intermediul administratorului, va tine o evidenta a unitatilor de consum inregistrate de repartitorul de costuri pentru apa calda montat in acest spatiu, niSPAL pentru fiecare membru al asociatiei, iar la cheltuielile aferente fiecarui proprietar se adauga consumul individual ce ii revine acestuia ca urmare a utilizarii apei calde la spalatorie.
(2) Pentru perioada in care repartitorul de costuri pentru apa calda din spalatorie a fost indisponibil, indiferent de cauza, sau in lipsa acestuia, unitatile de consum atribuite fiecarui proprietar care a utilizat spalatoria, niSPAL. vor fi de 0,150 unitati de consum/zi.
(3) Pentru apartamente considerate fara repartitoare de costuri, repartizarea cheltuielilor pentru energia termica inglobata in apa calda de consum se face proportional cu numarul de unitati de consum calculate cu relatia:

in care:
niNCA – numarul total de unitati alocate proprietarului sau utilizatorului din apartamentul „i” care este considerat fara repartitoare de costuri pentru apa calda;

numarul total de persoane din apartamentul „i”.
(4) Perioada luata in calcul se considera in luni calendaristice intregi, indiferent de numarul de zile in care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru apa calda in acea luna.

SECTIUNEA 1
Stabilirea si repartizarea consumurilor comune de energie termica inglobata in apa calda de consum
Art. 29. – (1) Cota procentuala din cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda consumata in spatiile comune, ce se repartizeaza proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie aflate in proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, se stabileste proportional cu numarul de unitati de consum, nPCA, inregistrate de repartitorul de costuri pentru apa calda montat in instalatia de utilizare a apei calde pentru partile comune, cu relatia:

in care:
nPCA – numarul total de unitati de consum inregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa calda montate in instalatiile de utilizare din partile comune;
niREP – numarul total de unitati de consum inregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa calda montate in spatiul „i”;
niNCA – numarul total de unitati de consum alocate pentru apartamentul „i” care este considerat fara repartitoare de costuri pentru apa calda conform precizarilor art. 26 alin. (2), determinate cu relatia de la art. 28 alin. (3);
niSPAL – numarul total de unitati de consum aferente apartamentului „i” inregistrate de repartitoarele de costuri pentru apa calda montate in spalatorie sau alocate conform prevederilor art. 28 alin. (2).
(2) In cazul in care repartitoarele de costuri pentru apa calda montate la partile comune sunt indisponibile sau nu sunt montate, cota procentuala KPCA se considera ca fiind de 10 unitati procentuale din totalul de energie termica consumata.
Art. 30. – (1) Cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda ce se repartizeaza apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie aflate in proprietatea sau utilizarea persoanelor fizice sau juridice in care sunt montate repartitoare de costuri pentru apa calda, precum si apartamentele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 26 alin. (2), se calculeaza cu relatia:

in care:
Qrca – cantitatea de energie termica ce se repartizeaza proportional cu unitatile de consum;
QtotA – cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda conform facturii furnizorului de energie termica, exprimata in MWh;
Qtotbara – cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda de consum repartizata pe baza de baremuri, determinata conform art. 33 alin. (1), exprimata in MWh.
(2) Cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda, consumata in spatiile comune ale condominiului, se calculeaza cu relatia:

(3) Cota-parte din cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda, consumata in spatiile comune ale condominiului, ce revine fiecarui spatiu in parte, proportional cu cota sa indiviza Zi, se calculeaza cu relatia:

SECTIUNEA a 2-a
Determinarea si repartizarea consumurilor individuale de energie termica inglobata in apa calda de consum
Art. 31. – (1) Cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda de consum, ce revine proprietarilor apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie, reprezinta suma dintre cantitatea de energie termica aferenta partilor comune si cea individuala, calculata cu relatia:

in care:
Qipca – cantitatea de energie termica inglobata in apa calda aferenta partilor comune, ce revine proprietarului sau utilizatorului apartamentului ori spatiului cu alta destinatie, calculata conform art. 30 alin. (3), exprimata in MWh;
Qiinda – cantitatea de energie termica inglobata in apa calda consumata in apartament ori in spatiul cu alta destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, calculata conform alin. (2), exprimata in MWh.
(2) Cantitatea de energie termica inglobata in apa calda consumata in apartament ori in spatiul cu alta destinatie, ce revine proprietarului sau utilizatorului acestui spatiu, se determina astfel:

a) in cazul in care repartizarea se face proportional cu unitatile de consum, cu relatia:

in care:

niTA se calculeaza conform art. 32; Kpca are semnificatia de la art. 29 alin. (1); QRca are semnificatia de la art. 30 alin. (1); b) in cazul in care repartizarea se face pe baza de baremuri, cu relatia:

in care
Qibara se calculeaza conform art. 33 alin. (1).
Art. 32. – Numarul total de unitati de consum aferent apartamentului sau spatiului cu alta destinatie aflat in proprietatea ori utilizarea persoanelor fizice sau juridice, in care sunt montate repartitoare de costuri pentru apa calda, precum si pentru apartamentele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 26 alin. (2), se calculeaza cu relatia:

in care
nJREP – numarul de unitati de consum calculat ca diferenta de indecsi, pentru repartitorul de costuri pentru apa calda „j” din apartamentul sau din spatiul cu alta destinatie „i”;
niNCA – numarul total de unitati de consum alocate pentru apartamentul „i” care nu are repartitoare de costuri pentru apa calda, determinat cu relatia prevazuta la art. 28 alin. (3);
niSPAL are semnificatia de la art. 28 alin. (1) sau (2), dupa caz. In cazul in care spalatoria este utilizata de mai multe ori intr-o luna, niSPAL reprezinta suma diferentelor de indecsi din fiecare zi de utilizare;
m – numarul total de repartitoare de costuri pentru apa calda din apartamentul sau spatiul cu alta destinatie.
Art. 33. – (1) Cantitatea de energie termica inglobata in apa calda de consum ce se repartizeaza proprietarilor apartamentelor care sunt utilizate de persoane juridice in scop lucrativ sau pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in cazul in care aceste spatii sunt considerate ca fiind fara repartitoare de costuri pentru apa calda conform art. 26 alin. (2), se face pe baza de baremuri si se calculeaza cu relatia:

in care:
Qjbara – cantitatea de caldura alocata spatiului „i” conform baremului aplicabil „j” prevazut in anexa nr. 2, multiplicat cu numarul de consumatori corespunzator baremului, exprimata in MWh.
(2) Cantitatea totala de energie termica inglobata in apa calda consumata in conditiile alin. (1) in condominiu se determina cu relatia:

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 34. – Verificarea repartitoarelor de costuri pentru apa calda se face de regula direct in instalatie, utilizandu-se vase gradate. Dupa verificare, comitetul executiv al asociatiei poate solicita efectuarea verificarii repartitorului de costuri pentru apa calda la un laborator autorizat. Costurile de verificare sunt suportate de catre asociatia de proprietari/locatari si se recupereaza de la proprietarul repartitorului, daca in urma verificarii se constata ca acesta nu mai intruneste conditiile tehnice avute in vedere la montare. Pentru a fi reintrodus in instalatie repartitorul de costuri pentru apa calda supus verificarii trebuie insotit de un document care sa ateste ca acesta indeplineste conditiile tehnice impuse de reglementarile in vigoare.
Art. 35. -In cazul in care prepararea agentului termic si a apei calde se realizeaza local cu centrale termice de scara sau de imobil, cantitatea de combustibil utilizata pentru diversele activitati se stabileste conform Hotararii nr. 20/1984 a Ministerului Petrolului pentru aprobarea Normelor privind elementele si criteriile de defalcare a cheltuielilor aferente consumurilor de gaze naturale masurate prin contor comun, publicata in Buletinul Oficial din 17 iulie 1984.
Art. 36. – In condominiile in care exista centrale termice montate la nivel de scara sau de bloc si exista un singur aparat de masura cu care se determina cantitatea de combustibil pentru incalzire, prepararea hranei si prepararea apei calde, cantitatea de combustibil utilizata pentru incalzire se considera, in perioada furnizarii agentului termic pentru incalzire, in cota de 80% din cantitatea de combustibil, determinata prin scaderea din consumul total a cantitatii utilizate pentru prepararea hranei.
Art. 37. – Sigilarea si resigilarea repartitoarelor de costuri pentru apa calda si a robinetelor montate la corpurile de incalzire se realizeaza numai cu sigilii personalizate de unica folosinta.
Art. 38. -Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de persoane juridice, in cazul in care in aceste spatii se desfasoara activitati lucrative, si/sau asupra spatiilor cu alta destinatie, indiferent de detinator sau utilizator, in vederea unei repartizari corecte a cantitatii de energie termica.
Art. 39. – (1) Asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a transmite prestatorului cu care are incheiat contract pentru exploatare a repartitoarelor de costuri pentru incalzire inventarul coloanelor de distributie si de incalzire ce trec prin proprietatea individuala, asa cum acestea se regasesc in teren cu sau fara izolatie termica, daca nu s-a convenit altfel.
(2) Inventarierea conductelor si coloanelor de distributie, a coloanelor de incalzire si a corpurilor de incalzire aflate in proprietate comuna se realizeaza prin grija asociatiei de proprietari/locatari si va fi pusa la dispozitia prestatorului care exploateaza sistemele de repartizare a costurilor pentru determinarea suprafetei echivalente termic.
Art. 40. – (1) Cheltuielile necesare montarii si exploatarii repartitoarelor comune montate pe conductele de distributie si/sau pe corpurile de incalzire din spatiile comune vor fi suportate de toti proprietarii din condominiu, proportional cu cota indiviza.
(2) Cheltuielile necesare montarii si exploatarii repartitorului de costuri montat pe corpul de incalzire amplasat, in conditiile art. 15 lit. a), la ultimul etaj sau parter vor fi suportate in mod egal de toti proprietarii care detin spatii pe acea verticala a condominiului.
(3) Caloriferul de la ultimul etaj sau parter pe care s-a montat un repartitor de costuri utilizat pentru determinarea consumului coloanelor de incalzire nu va avea organ de reglaj sau inchidere.
(4) In cazul in care repartitorul comun nu functioneaza, din orice cauza, sigiliile au fost distruse sau se constata ca s-a intervenit asupra acestora, in calculul de repartizare, cota procentuala aferenta partilor comune KPC prevazuta la art. 10 va avea valoarea de 60 de puncte procentuale, iar produsul nR pC x KQ PC utilizat la stabilirea numarului de unitati de consum aferent fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie strabatut de coloane de distributie sau incalzire se determina astfel:
a) in cazul in care pe verticala respectiva nu exista un corp de incalzire la parter sau la ultimul etaj sau daca acesta exista si nu este montat un repartitor de costuri pe acesta, cu relatia:

in care:
niCAL – numarul de unitati de consum alocate spatiului „i” care are repartitor montat pe corpul de incalzire, determinate conform art. 14;
niNC – numarul total de unitati de consum alocate, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b), corpurilor de incalzire din spatiul „i”, care se gaseste in una dintre situatiile prevazute de art. 5 alin. (3);
Kq pc – factorul de evaluare cu puterea termica corespunzatoare suprafetei echivalente termic StotPC;
KJa – factorul de amplasare pentru spatiul „j” din apartamentul „i”;
KjQCi – factorul de evaluare cu puterea termica aferenta suprafetei echivalente termic a coloanelor de incalzire sau a corpului de incalzire din incaperea „j”;
KJQ CD – factorul de evaluare cu puterea termica aferenta suprafetei echivalente termic a coloanelor din incaperea „j”;
i – numarul apartamentului prin care trec coloanele de distributie/incalzire;
j – numarul spatiului din apartamentul „i” prin care trec coloanele de distributie/incalzire;
b) in cazul in care la parter si/sau la ultimul etaj este amplasat un corp de incalzire pe care este montat un repartitor de costuri pentru incalzire, cu relatia:

in care:
nici se calculeaza cu relatia de la art. 15 lit. b). Art. 41. -In cazul in care, in urma calculelorde repartizare, prestatorul constata anomalii majore in repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente, va anunta in scris asociatia/asociatiile de proprietari/locatari in vederea verificarilor, iar pentru acel/acele apartament(e) repartizarea cheltuielilor se va face considerandu-l(e) ca fiind fara repartitoare de costuri.
Art. 42. – La instrainarea proprietatilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri raman montate in instalatie si vor fi preluate de noul proprietar.
Art. 43. – (1) Repartizarea costurilor pentru energia termica pentru incalzire pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri, indiferent de sistemul de distributie adoptat, se realizeaza numai de operatori economici autorizati de ANRSC.
(2) Asociatiile de proprietari/locatari, membrii si administratorii acestora nu au dreptul de a face repartizarea costurilor pentru energia termica pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri si nici sa transmita datele rezultate in urma unor astfel de actiuni operatorilor economici care presteaza servicii de administrare a imobilelor respective.
(3) La stabilirea cotelor de intretinere pentru incalzire pe baza indicatiilor repartitoarelor de costuri, operatorii economici care presteaza servicii de administrare a imobilelor, in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, vor utiliza numai datele furnizate de operatori economici autorizati de ANRSC.
(4) Cotele de intretinere pentru incalzire, stabilite de asociatia de proprietari/locatari utilizand calculele de repartizare pe baza repartitoarelor de costuri, efectuate de catre o persoana fizica sau juridica neautorizata de ANRSC, nu sunt opozabile proprietarilor sau utilizatorilor apartamentelor ori spatiilor cu alta destinatie din condominiu.
Art. 44. – (1) Programele de calcul utilizate pentru repartizarea consumurilor trebuie sa contina o baza de date pentru toate combinatiile dintre corpul de incalzire si repartitorul de costuri pentru incalzire montat pe acesta.
(2) Prestatorului ii este interzis, sub sanctiunea retragerii autorizatiei, sa monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de incalzire pentru care nu poate calcula factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producatorul repartitorului.
Art. 45. – Orice prevedere contrara prezentei norme tehnice se abroga.
Art. 46. -Autoritatile administratiei publice locale pot stabili contraventii pentru nerespectarea prezentei norme tehnice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 47. – Prestatorii autorizati de ANRSC, asociatiile de proprietari/locatari si autoritatile administratiei publice locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei norme tehnice.
Art. 48. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma tehnica.

ANEXA Nr. 1 la norma tehnica
Factorii de amplasare utilizati la repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri si pentru stabilirea factorului de amplasare ponderat

Nr. crt.    Pozitia spatiului in condominiu    Factor de amplasare pentru Est si Vest       
1.    Camera de mijloc la parter peste sol    0,85       
2.    Camera de colt la parter peste sol    0,77       
3.    Camera de mijloc la parter peste subsol neincalzit    0,90       
4.    Camera de colt la parter peste subsol neincalzit    0,81       
5.    Camera de mijloc etaj curent    1,00       
6.    Camera de colt etaj curent    0,90       
7.    Camera de mijloc ultimul nivel sub terasa    0,80       
8.    Camera de colt ultimul nivel sub terasa    0,72       
9.    Camera de mijloc la ultimul nivel sub sarpanta    0,85       
10.    Camera de colt la ultimul nivel sub sarpanta    0,77       
11.    Camera de mijloc la ultimul nivel sub pod neincalzit    0,90       
12.    Camera de colt la ultimul nivel sub pod neincalzit    0,81    

Factorul de amplasare se corecteaza prin inmultire cu valorile din tabelul 1 si/sau tabelul 2 in cazul in care amplasarea dupa punctele cardinale este diferita de Est sau Vest si/sau amplasarea camerei indeplineste si conditiile din tabelul 2.

Factori de corectie fata de punctele cardinale
Tabelul 1

Directia Nord    0,95       
Directia Nord-Est si Nord-Vest    0,97       
Directia Sud    1,05       
Directia Sud-Est si Sud-Vest    1,03    

Factori de corectie de amplasare
Tabelul 2

Incaperi peste sau langa ganguri    0,90       
Incaperi peste sau langa spatii interioare neincalzite    0,95       
Incaperi cu 3 pereti exteriori    0,95    

ANEXA Nr. 2 la norma tehnica
Cantitatea de caldura lunara alocata pe baza de barem spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apa calda

Nr. crt.    Destinatia spatiului    Iarna MWh    Vara MWh       
1.    Birouri    0,010/persoana    0,008/persoana       
2.    Cluburi, case de cultura si teatre    0,029/angajat    0,024/angajat       
3.    Bufete, bodega, bar, patiserii    6,400/robinet    5,233/robinet       
4.    Cantine, restaurante, cofetarii, alte unitati de alimentatie    5,116/robinet    4,186/robinet       
5.    Rotiserii, unitati cu vanzare la strada    3,842/robinet    3,143/robinet       
6.    Desfacere carne, pescarie    2,558/robinet    2,093/robinet       
7.    Legume si fructe, magazin alimentar    1,279/robinet    1,047/robinet       
8.    Spital    0,435/robinet    0,356/robinet       
9.    Camine    0,096/persoana    0,079/persoana       
10.    scoala cu internat    0,102/elev    0,084/elev       
11.    scoala fara internat    0,013/elev    0,010/elev       
12.    Hoteluri si pensiuni cu grup sanitar in camera Hoteluri si pensiuni cu grupuri sanitare comune    0,384/persoana 0,115/persoana    0,314/persoana 0,094/persoana  
13.    Crese/Gradinite cu internat    0,076/persoana    0,062/persoana       
14.    Gradinite fara internat    0,015/persoana    0,013/persoana       
15.    Dispensare, policlinici, cabinete medicale, saloane cosmetice etc.    0,256/robinet    0,209/robinet       
16.    Spalatorii de rufe    0,058/kg rufe    0,047/kg rufe       
17.    Unitati cu activitati economice, altele decat cele specificate    0,058/angajat    0,047/angajat       
18.    Frizerie, coafor    0,384/robinet    0,314/robinet       
19.    Atelier fotografic    0,512/robinet    0,419/robinet       
20.    Farmacie    0,128/robinet    0,105/robinet       
21.    Florarie    0,512/robinet    0,419/robinet       
22.    Sali de joc, sali de internet etc.    0,029/angajat    0,024/angajat    

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...