Posted On 6 May 2013 By In Legi And 2756 Views

Lege nr. 325 din 14.08.2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termica Cap. 7 – Cap. 10

d) sa utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea nr. 51/2006, pentru a asigura functionarea normala a instalatiilor pe care le administreaza si le exploateaza;
e) sa aiba acces, în conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului, conform contractelor/conventiilor individuale de furnizare, ori de câte ori este necesara interventia la acestea;
f) sa presteze activitati de informare, consultanta sau sa execute lucrari de reparatii si reabilitari la instalatiile utilizatorilor, în conditiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei si utilizarii rationale a energiei termice;
g) sa conteste, în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, în conditiile legii, actele emise de autoritatea de reglementare competenta sau de autoritatile administratiei publice locale.
Art. 33. – Pentru protectia instalatiilor de producere si a retelelor termice se interzice tertilor, persoane fizice sau juridice:
a) sa amplaseze constructii de orice fel în zona de siguranta a obiectivelor SACET;
b) sa efectueze sapaturi în zona de siguranta a obiectivelor SACET fara avizul prealabil al operatorului;
c) sa depoziteze materiale în zona de siguranta a instalatiilor;
d) sa intervina, în orice mod, asupra retelelor termice.
Art. 34. – În cazul în care se realizeaza modificari ale traseelor si amplasamentelor retelelor termice existente, costurile acestora vor fi suportate de catre cel care a generat modificarea respectiva.

Sectiunea a 2-a
Obligatiile operatorilor

Art. 35. – (1) Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termica au, în principal, urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile licentei, caietului de sarcini si ale contractului de delegare a gestiunii;
b) sa asigure continuitatea serviciului;
c) sa respecte indicatorii de performanta, aprobati de autoritatile administratiei publice locale;
d) sa asigure transparenta totala în ceea ce priveste calcularea facturilor pentru serviciile prestate;
e) sa întocmeasca anual si sa urmareasca bilantul energiei termice, aferent fiecarei activitati prevazute în licenta, avizat de autoritatea competenta si aprobat de autoritatea administratiei publice locale;
f) sa solicite desfiintarea constructiilor si a altor obiective amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranta fata de constructiile si instalatiile proprii aferente activitatilor prevazute în licenta;
g) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale si autoritatii nationale de reglementare competente informatii privind activitatile prevazute în licenta;
h) sa asigure securitatea serviciului public de alimentare cu energie termica si a SACET;
i) sa asigure accesul nediscriminatoriu la reteaua termica pentru toti utilizatorii solicitanti;
j) sa tina situatii contabile separate pentru fiecare activitate reglementata specifica serviciului, conform prevederilor legale;
k) sa asigure stocurile de combustibili si piese de schimb, în asa fel încât sa respecte principiul continuitatii serviciului, în orice conditii;
l) sa elaboreze proceduri/instructiuni specifice activitatii proprii, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), serviciul poate fi întrerupt în urmatoarele conditii: în caz de forta majora, de avarii, precum si în perioadele programate pentru revizie. Utilizatorii vor fi informati în detaliu asupra conditiilor de întrerupere a serviciului.
Art. 36. – (1) Operatorul raspunde pentru daunele provocate utilizatorului din culpa sa în conditiile stabilite prin contract si, în special, daca:
a) nu începe furnizarea energiei la termenul contractat sau nu livreaza energia în conditiile stabilite în contract;
b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau întreruperile programate pentru lucrari planificate;
c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizator, nu reia furnizarea în primele trei zile lucratoare de la primirea, în scris, a notificarii privind încetarea motivului sistarii;
d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizata.
(2) Furnizorul este îndreptatit sa recupereze de la producator sau de la utilizator, dupa caz, daunele dovedite a fi din vina acestora.

Sectiunea a 3-a
Drepturile utilizatorilor

Art. 37. – Utilizatorii au, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa preia energia termica din instalatiile de distributie în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) sa aiba acces la grupurile de masurare a energiei termice utilizate pentru facturare;
c) sa solicite operatorului care are si calitatea de furnizor remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie;
d) sa recupereze de la operator daunele dovedite a fi din vina acestuia;
e) alte drepturi prevazute în contractele încheiate cu furnizorul de energie termica, precum si în Legea nr. 51/2006;
f) de a fi anuntat, din timp, despre întreruperea furnizarii de energie termica;
g) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informatii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are si calitatea de furnizor.

Sectiunea a 4-a
Obligatiile utilizatorilor

Art. 38. – (1) Utilizatorii au, în principal, urmatoarele obligatii:
a) sa achite la termen facturile emise de operatorul care are si calitatea de furnizor; factura se emite, cel mai târziu, pâna la data de 15 a lunii urmatoare celei în care prestatia a fost efectuata. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadenta de 15 de zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se înscriu pe factura. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006;
b) sa permita operatorului care are si calitatea de furnizor, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile acestuia;
c) sa permita accesul operatorului care are si calitatea de furnizor la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionarii si integritatii acestora sau pentru debransarea/deconectarea instalatiilor în caz de neplata sau de avarie;
d) sa nu consume energie termica ocolind sau afectând mijloacele de masura.
(2) Proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la reteaua de alimentare cu energie termica, platesc o cota-parte din cheltuielile cu energia termica consumata pentru încalzirea spatiilor aflate în proprietate indiviza, proportionala cu cota indiviza.
Art. 39. – Drepturile si obligatiile prevazute în prezentul capitol se detaliaza în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica si în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice, elaborate de A.N.R.S.C. si se completeaza cu prevederile Legii nr. 51/2006.

CAPITOLUL VIII
Preturi si tarife


Sectiunea 1
Stabilirea preturilor si a tarifelor

Art. 40. – (1) Preturile locale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competenta. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activitatilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltarii si modernizarii SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protectia mediului, precum si o cota de profit, dar nu mai mult de 5%.
(2) Sumele încasate prin preturi si/sau tarife, corespunzatoare cheltuielilor pentru dezvoltarea si modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului si se utilizeaza pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritatile administratiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.
(3) Pierderile tehnologice se aproba de autoritatea administratiei publice locale având în vedere o documentatie, elaborata pe baza bilantului energetic, întocmita de operatorul care are si calitatea de furnizor si avizata de autoritatea competenta.
(4) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinata serviciului de alimentare cu energie termica prin SACET, se aproba de A.N.R.S.C..
(5) Pretul energiei termice produse în cogenerare se aproba prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat metode de stabilire/ajustare a pretului energiei termice.
(6) Pretul energiei termice produse în cogenerare, destinata SACET, se aproba prin decizie a presedintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin contracte de concesionare sau de parteneriat public-privat s-au negociat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, formule sau reguli de stabilire/ajustare a pretului. În acest caz, pretul energiei termice se aproba de autoritatea administratiei publice locale cu avizul autoritatii competente.
(7) În cazurile în care, în vederea delegarii gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociaza formule sau reguli de stabilire/ajustare a pretului energiei termice, acestea se avizeaza în prealabil de autoritatea de reglementare competenta. În acest caz pretul se aproba de catre autoritatea administratiei publice locale implicate, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autoritatii de reglementare competente.
(8) Preturile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleasi pentru utilizatori, în conditii similare de furnizare.
(9) Preturile locale pentru populatie la care se factureaza energia termica se aproba de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, potrivit reglementarilor în vigoare. La nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, pretul local pentru populatie este unic indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport si distributie a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizati. Diferenta dintre preturile locale ale energiei termice si preturile locale pentru populatie se aloca din bugetele autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.
(10) În cazul în care, dupa ajustarea preturilor si tarifelor, furnizorii de combustibili si de energie electrica modifica preturile de livrare, având ca efect majorarea pretului energiei termice produse, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, pot aproba recalcularea corespunzatoare a preturilor locale si, dupa caz, a preturilor locale pentru populatie, începând cu data primei livrari facute la noile preturi, fara modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit, cu avizul operativ al autoritatii competente.
(11) Consumatorii din spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta dintr-un condominiu platesc pretul local.
(12) Pretul pentru energia termica produsa si livrata populatiei prin alt sistem decât SACET, practicat de operatorii economici si institutiile publice, va fi aprobat de A.N.R.S.C..
(13) Autoritatile administratiei publice locale pot hotarî ca populatia care primeste energie termica de la operatori economici sau institutii publice, conform prevederilor alin. (12), sa beneficieze de pretul stabilit conform prevederilor alin. (9).
Art. 41. – Operatorii care practica preturi si/sau tarife sunt obligati sa prezinte autoritatilor de reglementare competente:
a) costurile fixe si variabile, precum si veniturile programate si realizate, separat pentru fiecare din activitatile serviciului, în structura stabilita de autoritatea de reglementare competenta;
b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situatiile contabile, conform art. 35 alin. (1) lit. j);
c) alte informatii necesare analizelor financiare si economice pentru fundamentarea politicilor de tarifare.
Art. 42. – Sumele care au ramas disponibile prin reducerea graduala a subventiilor pentru energia termica furnizata populatiei dintr-o unitate administrativ-teritoriala vor fi repartizate si utilizate numai pentru retehnologizarea, modernizarea si eficientizarea SACET din acea unitate administrativ-teritoriala.

Sectiunea a 2-a
Protectia sociala

Art. 43. – Odata cu reducerea graduala a subventiilor pentru energia termica, se asigura de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ajutoare pentru încalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, în conditiile legii.

CAPITOLUL IX
Infractiuni si contraventii


Art. 44. – Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 45. – (1) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) folosirea de catre utilizator a apei calde de consum si a agentului termic pentru încalzire pentru alte scopuri decât cele prevazute în contract;
b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
c) golirea instalatiilor de catre utilizator/consumator în vederea executarii unor modificari sau reparatii fara acordul scris al operatorului si al asociatiei de proprietari, cu exceptia cazurilor de avarii sau forta majora.
(2) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr.51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) neinstituirea de catre operator a zonelor de protectie si siguranta a SACET;
b) montarea, punerea în functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de catre o persoana juridica fara autorizatie sau cu autorizatie a carei valabilitate a expirat;
c) depozitarea de materiale în zona de siguranta a obiectivelor SACET;
d) efectuarea de sapaturi în zona de siguranta fara avizul prealabil al operatorului SACET;
e) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;
f) nerespectarea de catre operator a prevederilor regulamentului de serviciu;
g) neasigurarea stocurilor de combustibili si a necesarului de piese de schimb pentru functionarea SACET;
h) neîntocmirea de catre operator a bilantului energiei termice, aferent fiecarei activitati prevazute în licenta.
(3) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) neîntocmirea situatiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activitati pe care operatorul le desfasoara;
b) amplasarea de constructii de orice fel în zona de siguranta a SACET.
(4) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) practicarea de catre producatori si/sau operatori a altor preturi decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competenta, de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz;
b) practicarea de catre operatorii economici si institutiile publice a altor preturi pentru energia produsa si livrata populatiei decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competenta;
c) fundamentarea si sustinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor de catre producatori si/sau operatorul care are si calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obtinerii unor preturi mai mari, daca fapta nu constituie infractiune;
d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica fara contract de delegare a gestiunii, încheiat în conditiile legii, cu autoritatea administratiei publice locale sau cu contract de delegare a gestiunii expirat sau reziliat, în conditiile art. 12 alin. (6);
e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica fara licenta sau cu licenta a carei valabilitate a expirat.
Art. 46. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau ai autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006.
(2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 45 alin. (4) lit. a)-c), preturile stabilite gresit se corecteaza, iar sumele încasate în mod necuvenit se restituie utilizatorilor, bugetului local sau bugetului de stat, dupa caz.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 47. – Sustragerea de energie termica constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului Penal.
Art. 48. – Deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii grupurilor de masurare a energiei termice sau distrugerea sigiliilor aplicate acestora constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 49. – Declararea unor date eronate la încheierea sau modificarea contractelor de furnizare a energiei termice, în vederea obtinerii de foloase constituie infractiune si se pedepseste conform art. 292 din Codul Penal.
Art. 50. – Furnizarea agentului termic în conditii care pot pune în pericol viata si sanatatea cetatenilor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 51. – (1) Infractiunile prevazute de prezenta lege se constata de catre organele abilitate, potrivit legii.
(2) Ori de câte ori reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau ai autoritatii administratiei publice locale iau la cunostinta de savârsirea vreuneia din infractiunile prevazute de prezenta lege, vor sesiza, de îndata, despre aceasta, organele abilitate potrivit legii.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 52. – (1) În termen de un an de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. elaboreaza si aproba regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru ale serviciului public de alimentare cu energie termica.
(2) Compartimentele energetice ale autoritatilor administratiei publice locale vor fi înfiintate, dupa caz, dupa data de 1 octombrie 2006.
(3) Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, compartimentele energetice ale autoritatilor administratiei publice locale au obligatia elaborarii regulamentului propriu, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.
Art. 53. – În termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin hotarâri ale autoritatilor administratiei publice locale, în societati comerciale, în conditiile legii.
Art. 54. – (1) Se interzic proiectarea, executia si punerea în functiune a SACET fara dotarea lor corespunzatoare cu dispozitive de masurare-înregistrare a cantitatilor de energie termica produse si/sau facturate.
(2) Proiectarea si realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinatie de locuinte sau cu destinatie mixta – locuinte si spatii cu alta destinatie -, având sursa comuna de alimentare cu energie termica sau racordate la retelele publice de distributie, trebuie sa asigure individualizarea consumurilor si conditiile de montare a sistemelor de masurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil si pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie.
(3) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, imobilele tip condominiu pot fi racordate la SACET în cazul în care se respecta principiul “un condominiu – un singur sistem de încalzire”, în baza unui program etapizat aprobat de autoritatea administratiei publice locale aplicabil pâna la 31 decembrie 2009.
Art. 55. – Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 51/2006.
Art. 56. – Prezenta lege intra în vigoare la data de 21 martie 2007, cu exceptia prevederilor art. 52 alin. (2) si (3) si ale art. 54 alin. (1) si (2), care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României.
Art. 57. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 328/2002, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Google+ Comments ...