Posted On 6 May 2013 By In Legi And 2268 Views

Lege nr. 325 din 14.08.2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termica Cap. 1 – Cap. 6

Art. 2. – (1) Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea,
transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratie publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, în scopul asigurarii energiei termice necesare încalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social-culturale si operatori economici.
(2) Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat se realizeaza prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apartinând domeniului public sau privat al autoritatii administratiei publice locale sau asociatiei de dezvoltare comunitara, care formeaza sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al localitatii sau al asociatiei de dezvoltare comunitara, denumit în continuare SACET.
(3) În sensul prezentei legi, SACET este alcatuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional unitar constând din constructii, instalatii, echipamente, dotari specifice si mijloace de masurare destinat producerii, transportului, distributiei si furnizarii energiei termice pe teritoriul localitatilor, care cuprinde:
a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;
b) retele de transport;
c) puncte termice/statii termice;
d) retele de distributie;
e) constructii si instalatii auxiliare;
f) bransamente, pâna la punctele de delimitare/separare a instalatiilor;
g) sisteme de masura, control si automatizare.

Sectiunea a 2-a
Principiile si obiectivele legii

Art. 3. – Principiile prezentei legi sunt urmatoarele:
a) utilizarea eficienta a resurselor energetice;
b) dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ – teritoriale;
c) diminuarea impactului asupra mediului;
d) promovarea cogenerarii de înalta eficienta si utilizarea surselor noi si regenerabile de energie;
e) reglementarea si transparenta tarifelor si preturilor energiei termice;
f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la retelele termice si la serviciul de alimentare cu energie termica;
g) “un condominiu – un sistem de încalzire”.
Art. 4. – Obiectivele prezentei legi sunt urmatoarele:
a) asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;
b) asigurarea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;
c) accesibilitatea preturilor la consumatori;
d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termica, pe termen lung;
e) asigurarea sigurantei în functionare a serviciului public de alimentare cu energie termica;
f) evidentierea transparenta a costurilor în stabilirea pretului energiei termice.

Sectiunea a 3-a
Definitii

Art. 5. – În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. acces la retea – dreptul operatorilor si al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în conditiile legii, la retelele termice;
2. agent termic – fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic si pentru transmiterea energiei termice;
3. apa calda de consum – apa calda utilizata în scopuri gospodaresti sau igienico-sanitare;
4. autorizatie – act tehnic si juridic emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
5. autoritati de reglementare competente – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C. si Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;
6. bransament termic – legatura fizica dintre o retea termica si instalatiile proprii ale unui utilizator;
7. condominiu – imobil, bloc de locuinte, cladire – proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta, iar restul, din parti aflate în proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comuna;
8. consumator de energie termica – persoana fizica sau juridica, care utilizeaza energie termica în scop propriu prin instalatiile proprii;
9. cogenerare – producere simultana de energie termica si de energie electrica si/sau mecanica în instalatii tehnologice special realizate pentru aceasta;
10. centrala electrica de cogenerare – ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare;
11. conventie – act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice încheiat între un operator si un utilizator, prin care se stabilesc conditiile de facturare si plata a energiei termice, la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;
12. distributie a energiei termice – activitatea de transmitere a energiei termice, de la producator sau reteaua de transport catre utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizata prin utilizarea retelelor termice de distributie;
13. furnizare a energiei termice – activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producatori si utilizatori;
14. grupuri de masurare a energiei termice – ansamblul format din debitmetru, termorezistente si integrator, supus controlului metrologic legal, care masoara cantitatea de energie termica furnizata unui utilizator;
15. instalatii ale utilizatorilor – totalitatea instalatiilor si receptoarelor care utilizeaza energie termica furnizata, situate dupa bransamentul termic aflat în proprietatea sau administrarea operatorului;
16. licenta – act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se recunoaste unei persoane juridice române sau straine calitatea de operator al serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum si competenta, capacitatea si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege si de a exploata sisteme de alimentare centralizata cu energie termica;
17. operator al serviciului – persoana juridica româna sau straina care are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de a presta integral activitatile specifice serviciului de alimentare în sistem centralizat cu energie termica; prin hotarârea autoritatii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestata de unul sau mai multi operatori;
18. pret – contravaloarea unitatii de energie termica furnizata unui utilizator;
19. pret binom – pret de furnizare în care contravaloarea facturii de plata pe o anumita perioada este repartizata lunar pe o suma fixa, independenta de cantitatea de energie consumata, si pe o suma variabila, proportionala cu consumul efectuat în perioada respectiva;
20. pret local – pret format din pretul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritatea administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, cu avizul autoritatii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;
21. pret local pentru populatie – pret pentru energia termica furnizata si facturata populatiei prin sistemul de alimentare centralizata cu energie termica – SACET, aprobat prin hotarâre a autoritatii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale;
22. producator de energie termica – operator, titular de licenta pentru producerea energiei termice;
23. producere a energiei termice – activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termica, înmagazinata în agentul termic;
24. punct de delimitare/separare a instalatiilor – locul în care intervine schimbarea proprietatii asupra instalatiilor unui SACET;
25. racord termic – legatura dintre o retea termica si o statie termica;
26. retea termica – ansamblul de conducte, instalatii de pompare, altele decât cele existente la producator, si instalatii auxiliare cu ajutorul carora energia termica se transporta în regim continuu si controlat între producatori si statiile termice sau utilizatori;
27. repartitor de costuri – aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizarii în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul masurarii indirecte a:
a) energiei termice consumate de corpul de încalzire pe care acesta este montat;
b) energiei termice continute în apa calda de consum si volumului apei calde de consum, care trece prin aparat;
28. repartizare a costurilor – reprezinta totalitatea actiunilor si activitatilor desfasurate de o persoana juridica, autorizata de autoritatea competenta, în scopul repartizarii costurilor pe proprietati individuale din imobilele tip condominiu;
29. serviciu public de alimentare cu energie termica – serviciu public de interes general, care cuprinde totalitatea activitatilor desfasurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel putin doi utilizatori racordati la SACET;
30. sistem de alimentare centralizata cu energie termica – SACET – ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate într-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin doi utilizatori;
31. sisteme de repartizare a costurilor – ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelasi fel, armaturile si instalatiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care functioneaza si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;
32. standard de performanta – norma tehnica ce stabileste indicatorii cantitativi si calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termica;
33. statie termica – ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET prin care se realizeaza transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitatile consumului unuia sau mai multor utilizatori;
34. transport al energiei termice – activitatea de transmitere a energiei termice de la producatori la retelele termice de distributie sau la utilizatorii racordati direct la retelele termice de transport;
35. utilizator de energie termica – unul sau mai multi consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înteleg toti consumatorii din condominiul respectiv;
36. zona de protectie/siguranta – zona adiacenta constructiilor si instalatiilor obiectivelor SACET, extinsa si în spatiu, în care se introduc restrictii sau interdictii privind regimul constructiilor si de
exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protectiei si a functionarii normale a obiectivului energetic, precum si în scopul evitarii punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului, stabilita prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competenta;
37. zona unitara de încalzire – areal geografic apartinând unei unitati administrativ-teritoriale, în interiorul caruia se poate promova o singura solutie tehnica de încalzire.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu energie termica


Sectiunea 1
Politici si strategii


Art. 6. – (1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termica se elaboreaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei si Comertului si este parte integranta a politicii energetice a statului.
(2) Politica de protectie sociala în domeniul alimentarii cu energie termica se elaboreaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei în colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu consultarea asociatiilor neguvernamentale reprezentative în domeniul respectiv.
Art. 7. – (1) Guvernul aproba Strategia nationala privind serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat.
(2) Strategia mentionata la alin. (1) este elaborata de Ministerul Administratiei si Internelor în colaborare cu Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.

Sectiunea a 2-a
Atributii ale autoritatilor administratiei publice locale în domeniul energiei termice

Art. 8. – (1) Înfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica constituie obligatii ale autoritatilor administratiei publice locale.
(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica, autoritatile administratiei publice locale au, în principal, urmatoarele atributii:
a) asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
b) elaborarea anuala a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficienta energetica si aprobat prin hotarâre a consiliului local, judetean, sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz;
c) înfiintarea unui compartiment energetic, în cadrul aparatului propriu, în conditiile legii;
d) aprobarea, în conditiile legii, în termen de maximum 30 zile, a propunerilor privind nivelul pretului local al energiei termice catre utilizatori, înaintate de catre operatori;
e) aprobarea, în conditiile legii, a pretului local pentru populatie;
f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare si contorizare a SACET, care trebuie sa cuprinda atât surse de finantare, cât si termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatori;
g) asigurarea conditiilor pentru întocmirea studiilor privind evaluarea potentialului local al resurselor regenerabile de energie si al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potential;
h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termica, în conditiile legii;
i) stabilirea zonelor unitare de încalzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regionala, aprobate prin hotarâre a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz;
j) urmareste instituirea de catre operator a zonelor de protectie si siguranta a SACET, în conditiile legii;
k) urmareste elaborarea si aprobarea programelor de contorizare la nivelul bransamentului utilizatorilor racordati la sistemele de alimentare centralizata cu energie termica.
(3) În vederea modernizarii si dezvoltarii SACET, în studiile de fezabilitate se analizeaza si solutii de alimentare cu energie termica produsa prin cogenerare de înalta eficienta sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.
Art. 9. – Compartimentul energetic, înfiintat în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c), are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET;
b) identifica zonele unitare de încalzire;
c) elaboreaza, în conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale urmatoarele:
– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica;
– caietul de sarcini pentru prestarea serviciul public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;
– contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz;
d) urmareste realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET;
e) urmareste îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate;
f) comunica, periodic, datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;
g) controleaza modul de desfasurare a activitatii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;
h) furnizeaza si înainteaza catre autoritatea administratiei publice locale datele preliminare necesare fundamentarii si elaborarii strategiilor de valorificare pe plan local a potentialului resurselor energetice regenerabile;
i) propune solutii de valorificare pe plan local a potentialului resurselor regenerabile de energie;
j) elaboreaza si urmareste realizarea programului de contorizare a SACET.

Sectiunea a 3-a
Organizarea gestiunii

Art. 10. – (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET se poate organiza în urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegata.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET se face prin hotarâre adoptata de catre autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara.
(3) Autoritatile administratiei publice locale se pot asocia între ele în vederea înfiintarii de asociatii de dezvoltare comunitara, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, si pot constitui societati comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionarii serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET, în conditiile legii.
(4) O autoritate a administratiei publice locale sau o asociatie de dezvoltare comunitara se poate asocia cu persoane juridice, române ori straine, pentru constituirea unor societati comerciale cu capital public sau mixt, în vederea gestionarii serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET, în conditiile legii.

Sectiunea a 4-a
Gestiunea directa

Art. 11. – (1) În cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, îsi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea si finantarea serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET.
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin structuri proprii ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, înfiintate prin hotarâri ale consiliilor judetene, ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.
Sectiunea a 5-a
Gestiunea delegata
Art. 12. – (1) În cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera, în totalitate sau numai în parte, drepturile si obligatiile cu privire la asigurarea serviciului public de alimentare cu
energie termica si administrarea si exploatarea SACET, unui operator care poate fi societate comerciala cu capital public, privat sau mixt.
(2) Gestiunea delegata se atribuie, fie prin concesionare, fie potrivit procedurii de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale.
(3) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termica prin SACET îsi desfasoara activitatea numai în baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta.
(4) Contractele de concesiune, aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, opereaza pâna la expirarea sau, dupa caz, rezilierea acestora în conditiile legii.
(5) Concesiunea înceteaza de drept prin retragerea sau încetarea valabilitatii licentei, precum si în conditiile prevazute în legislatia privind regimul concesiunilor.
(6) În situatia rezilierii contractului de delegare a gestiunii, operatorul are obligatia asigurarii continuitatii serviciului pe o perioada determinata, stabilita de autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni.
CAPITOLUL III
Autoritati de reglementare competente


Sectiunea 1
Atributii si competente

Art. 13. – Autoritatile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termica sunt A.N.R.S.C. si/sau A.N.R.E., dupa caz.
Art. 14. – (1) A.N.R.S.C. elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii pietei de energie termica, în conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
(2) A.N.R.S.C. are urmatoarele atributii si competente:
a) reglementeaza activitatile de producere a energiei termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare;
b) monitorizeaza si controleaza operatorii SACET, cu privire la respectarea reglementarilor emise de catre autoritate;
c) elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui, reglementari tehnice si comerciale, conform competentelor care îi sunt stabilite;
d) reglementeaza modul de determinare a zonelor de protectie si siguranta pentru SACET;
e) elaboreaza regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, care include si prevederi specifice activitatii de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de catre A.N.R.E.;
f) elaboreaza si aproba caietul de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET, precum si documentatia-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului si a SACET-ului aferent. Caietul de sarcini-cadru va include si prevederi specifice activitatii de producere a energiei termice în cogenerare, elaborate de catre A.N.R.E.;
g) elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui, contractul-cadru si conventia-cadru de furnizare a energiei termice;
h) elaboreaza si aproba, prin ordin al presedintelui, norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum;
i) elaboreaza regulamentul pentru acordarea licentelor, care se aproba prin hotarâre a Guvernului;
j) acorda licente pentru operatori;
k) elibereaza autorizatii pentru montarea, punerea în functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;
l) dezvolta o baza de date pentru monitorizarea SACET-urilor si a serviciului public de alimentare cu energie termica, în vederea analizei comparative a indicatorilor de performanta;
m) asigura, împreuna cu A.N.R.E., accesul autoritatilor administratiei publice centrale la informatiile necesare la elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul energiei termice.
Art. 15. – (1) În domeniul energiei termice, A.N.R.E. acorda licente si aproba reglementari tehnice si comerciale conform atributiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 318/2003 pentru activitatea de
producere a energiei termice în cogenerare, destinata serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat.
(2) A.N.R.E. elaboreaza prevederile specifice activitatii de producere a energiei termice în cogenerare, pentru a fi incluse în:
– regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, elaborat de catre A.N.R.S.C.;
– caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET, elaborat de catre A.N.R.S.C..
(3) A.N.R.E. avizeaza prevederile specifice activitatii de producere a energiei termice în cogenerare incluse în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica si în caietul de sarcini-cadru pentru concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET.
Art. 16. – (1) Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica se aproba prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. .
(2) Caietul de sarcini-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica prin SACET aferent se aproba prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. .

Sectiunea a 2-a
Licente

Art. 17. – (1) Pentru realizarea tuturor activitatilor cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termica printr-un SACET, se acorda o singura licenta.
(2) În cazul producerii de energie termica în cogenerare sau de catre mai multi producatori într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licente separate, iar pentru celelalte activitati aferente serviciului se elibereaza o singura licenta.
(3) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfasoara pe baza de licenta acordata de A.N.R.E., în conformitate cu legislatia în vigoare.
(4) Refuzul nejustificat de acordare a licentelor poate fi atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti.
(5) Licentele valabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi pot fi mentinute, modificate, suspendate sau retrase de catre A.N.R.S.C., în conditiile legii.
(6) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, A.N.R.E. va preda, prin protocol de predare-preluare, catre A.N.R.S.C., licentele din sfera de competenta a acesteia.
(7) Licentele valabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi, preluate de la A.N.R.E. conform alin. (6), pot fi modificate, suspendate sau retrase de catre A.N.R.S.C., în conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Investitii în domeniul energiei termice

Sectiunea 1
Surse de finantare

Art. 18. – (1) Lucrarile de investitii în domeniul energiei termice pot fi finantate din:
a) fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
b) credite bancare, care pot fi garantate de autoritatile administratiei publice locale, de Guvern sau de alte entitati specializate în acordarea de garantii bancare;
c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) taxe speciale, instituite la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, potrivit legii;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu finantare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislatiei în vigoare;
f) sumele disponibilizate prin reducerea graduala a subventiilor pentru energia termica furnizata populatiei; aceste sume se vor utiliza de catre autoritatile administratiei publice locale pe baza de studii si programe pentru retehnologizarea, modernizarea si eficientizarea SACET, avizate de Ministerul Administratiei si Internelor;
g) surse financiare, rezultate din tranzactionarea unitatilor de reducere de emisii de gaze cu efect de sera;
h) alte surse, în conditiile legii.
(2) Redeventa aferenta contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica prin SACET se constituie sursa pentru finantarea lucrarilor de investitii în sistemul respectiv.
Art. 19. – (1) Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaboreaza în conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract. Caietele de sarcini si criteriile de selectie aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaboreaza si se aproba de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, în baza caietelor de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru elaborate de autoritatile de reglementare competente si cu respectarea dispozitiilor legislatiei aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.
(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea si sarcinile concrete ce revin autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, respectiv operatorului cu privire la modul de realizare si finantare a investitiilor aferente SACET.
Art. 20. – În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unitatilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora; în contractul de delegare a gestiunii se stipuleaza si modul de repartitie a acestor investitii la încetarea, din orice cauza, a contractului.

Sectiunea a 2-a
Facilitati

Art. 21. – Investitiile în SACET beneficiaza de facilitatile legale în vigoare în momentul încheierii tranzactiei. Facilitatile obtinute se stipuleaza în contractul de delegare a gestiunii serviciului si ramân valabile pe perioada stabilita la încheierea acestuia, cu exceptia adoptarii unor dispozitii legale mai favorabile operatorului.

 

CAPITOLUL V
Surse regenerabile de energie termica


Sectiunea 1
Definirea surselor

Art. 22. – (1) În conditiile prezentei legi, se considera surse regenerabile de energie urmatoarele:
a) energia solara;
b) energia geotermala;
c) energia continuta în fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substante vegetale si reziduuri de origine animala, silvicultura si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale, denumita biomasa;
d) energia continuta în gazul de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit;
e) energia continuta în gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate;
f) energia continuta în produse secundare gazoase, obtinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumita biogaz;
g) energia continuta în produse lichide obtinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant;
h) energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot initia si finanta programe pentru utilizarea surselor regenerabile de energie termica.

Sectiunea a 2-a
Conditiile tehnice de utilizare si comercializare

Art. 23. – A.N.R.S.C. reglementeaza conditiile tehnice de acces la retelele termice.

Sectiunea a 3-a
Facilitati

Art. 24. – Dezvoltarea utilizarii surselor regenerabile de energie în scopul producerii energiei termice se fundamenteaza pe baza unor studii tehnico-economice si, prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatilor publice locale sau a Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, se aproba conditiile de comercializare si facilitatile care se pot acorda.

 

CAPITOLUL VI
Piata de energie termica

 

Sectiunea 1
Participantii la piata de energie termica

Art. 25. – (1) Participantii la piata de energie termica sunt operatorii si utilizatorii.
(2) Centralele termice si centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot apartine domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, domeniului privat al statului, precum si persoanelor juridice, în conditiile legii.
(3) Centrale termice si centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot fi, dupa caz, supuse procesului de privatizare, pot fi date în administrare sau concesionate ori pot fi incluse în orice forme de asociere sau parteneriat public-privat, în conditiile prevazute de lege.

Sectiunea a 2-a
Contorizarea utilizatorilor

Art. 26. – (1) Este obligatorie montarea grupurilor de masurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalatiilor din punct de vedere al proprietatii sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între partile contractante.
(2) Grupurile de masurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalatiilor din punct de vedere al proprietatii sau al dreptului de administrare sau în alte puncte convenite între partile contractante, fac parte din retelele termice ale SACET.

(3) Achizitionarea si montarea grupurilor de masurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de bransament într-un SACET revine autoritatilor administratiei publice locale.
(4) Întretinerea, repararea, verificarea metrologica si înlocuirea grupurilor de masurare a energiei termice în cazul condominiilor intra în responsabilitatea operatorului. Costul acestor operatiuni va fi evidentiat distinct în pretul energiei termice.
(5) Se interzice orice interventie neautorizata asupra grupurilor de masurare a energiei termice.
Art. 27. – Utilizatorul are dreptul de a solicita, în cazuri justificate, repararea, înlocuirea sau verificarea metrologica a grupurilor de masurare a energiei termice.

Sectiunea a 3-a
Relatii contractuale

Art. 28. – (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie, la nivel de bransament, între operatorul care are si calitatea de furnizor si utilizatori.
(2) În cazul condominiilor, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are si calitatea de furnizor, este însotit de conventii, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin acelasi bransament termic, cu respectarea prevederilor din contractul-cadru de furnizare.
(3) Contractul de furnizare a energiei termice si conventiile individuale trebuie sa prevada clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluarii informatiilor de la aparatele si dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor.

Sectiunea a 4-a
Repartizarea costurilor

Art. 29. – (1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentati printr-un bransament comun, este obligatorie montarea de catre proprietari a repartitoarelor de costuri si stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor aprobata în adunarea generala a asociatiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de A.N.R.S.C..
(2) Repartitoarele de costuri fac parte integranta din instalatiile de utilizare aferente proprietatii.
(3) Montarea, întretinerea si exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termica, atât pentru încalzire cât si pentru apa calda de consum, se efectueaza numai de catre persoane juridice autorizate de catre A.N.R.S.C. .

Sectiunea a 5-a
Protectia utilizatorului

Art. 30. – (1) Debransarea totala a instalatiilor interioare de încalzire si/sau pentru apa calda menajera ale unui utilizator tip condominiu se va face în urmatoarele conditii cumulative:
a) acordul scris al asociatiei de proprietari exprimat prin hotarârea adunarii generale;
b) anuntarea operatorului care are si calitatea de furnizor si a autoritatii administratiei publice locale cu 30 de zile înainte de debransare.
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât si pe verticala;
b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intentiei de realizare a unui sistem individual de încalzire;
c) anuntarea, în scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.
(3) Debransarea unui utilizator, altul decât cel de tip condominiu, se realizeaza cu anuntarea operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.
(4) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.
(5) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) se efectueaza numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea conditiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de catre solicitant.

Art. 31. – Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea contorizarii la nivel de bransament si montarea repartitoarelor de costuri pentru consumatorii individuali, conditiile de derulare si sanctiunile în caz de nerespectare a dispozitiilor pentru finalizarea contorizarilor la nivel de bransament, contorizarilor individuale si repartizarea costurilor, precum si termenul si conditiile de aplicare pentru pretul binom al energiei termice se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading Google+ Comments ...