Legi si norme asociatii de proprietari Category

Posted On May 8, 2013By In Legi

Lege nr. 61 din 27/09/1991

Lege nr. 61 din 27/09/1991
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala
a ordinii si linistii publice

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din 24/01/1997

 

Art. 1.Read More

CAPITOLUL VII
Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului public de alimentare
cu energie termica si ale utilizatorilor


Sectiunea 1
Drepturile operatorilor

Art. 32. - Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termica au, în principal, urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitati comercialeRead More

Legea nr. 90 din 07/12/1996

Legea protectiei muncii


Monitorul Oficial nr. 157 din 07/23/1996

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1.
(1)Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante laRead More

CAPITOLUL IV
  Indrumarea metodologica a asociatiilor de proprietari

 

Art. 58. - Indrumarea metodologica a asociatiilor de proprietari in realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se efectueaza prin compartimentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari, create in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 85/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002.

  

Art. 59. - CompartimenteleRead More
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie asociatiilor de proprietari si autoritatilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea cladirilor - blocuri de locuinte - condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari in aplicarea prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea nr.Read More

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


          Art. 1. — Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea Ia dispozitia asociatiilor de proprietari si a autonitàtilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru inflintarea, organizarea si functionarea asociatiiIor de proprietari, exploatarea si administrarea clãdirilor-blocuri de Iocuinte-­condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitãtii asociatiiIor de proprietari, in aplicarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilorRead More

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL III

SECTIUNEA I
Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si
exploatarea condominiior

 

          Art. 32. — (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de platä a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
          (2) Repartizarea cheltuielilor sau a obIigatiilor financiare peRead More

Posted On May 6, 2013By In Legi

Legea 230 din 6 iulie 2007

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                 SENATUL

L E G E

privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale, definitii

 

Art. 1. -Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv in cazul celorRead More

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuintei
Emitent: Parlament
Procesul legislativ la:- Senat: P.L. nr. L139/1995
Publicare: M.Of. nr. 254/21 oct. 1996
Republicare: M.Of. nr. 393/31 dec. 1997

 

Abroga:
H. nr.860
/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr.5/1973 privind administrarea fondului locativ si raporturile dintre proprietari si chiriasi
D. nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si funcþionareaRead More

Lege nr. 325 din 14 iulie 2006
legea serviciului public de alimentare cu energie termica

 

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 651 din 27/07/2006

 

Read More