Posted On 6 May 2013 By In Diverse And 640 Views

Conventie Civila de Prestari Servicii

2. Domnul/Doamna _______________________________________, domicialt/a in localitatea ________________, strada __________, Nr. ____, sector_____ , posesor al actului de identitate C.I. (B.I.) Seria ____, Numarul ______________, CNP __________________________, in calitate de prestator servicii (executant), am inchiat prezenta convetie civila in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

II. Obiectul conventiei civile:
– Activitatea/lucrarea, care urmeaza a fi prestata/executata:

III. Durata conventiei civile:
– Durata executarii lucrarii/activitatii ________________________
[Pentru activitati prestate la asociatia de proprietari (reparatii, montaj, etc.) ce necesita mai putin de 2 ore/zi, 10 ore/saptamâma]

 

IV. Renumeratia stabilita:
– Renumeratia bruta stabilita pentru prestatie este de ___________ lei
– Data efectuarii platii renumeratiei _____________ ale lunii.

V. Drepturile si obligatiile partilor:
1. Angajatorul se obliga:
– sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul prestatiei sale;
– sa asigure prestatorului conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii;
– sa retina si sa vireze impozitele prevazute de lege pentru venitul realizat de prestator.
2. Prestatorul se obliga:
– sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar;
– sa desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legale specifice domeniului respectiv;
– sa pastreze secretul lucrarilor;

VI. Modificarea conventie civile:
Orice modificare privind clauzele conventiei in timpul executarii conventiei civile de prestari servicii impune incheierea unui act aditional la prezenta conventie.
VII. Incetarea conventiei civile:
Prezenta conventie civila inceteaza:
a. prin consimtamântul scris al partilor;
b. din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti.

VIII. Raspunderea partilor:
Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.
Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu sau solutionat pe cale amiabila.
Prevederile prezentei conventii respecta si sunt in conformitate cu dispozitiile Codului Civil.
Prezenta conventie civila a fost incheiata in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficar,                                                                  Prestator (Executant).

_________________                                                 _________________

 

Acest document poate fi downloadat de aici: Conventie Civila de Prestari Servicii

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Google+ Comments ...